Moje konto

Zamówienie

Chcesz z nami porozmawiać?

Zadzwoń: +1 789 2000

Social Media

Polityka zwrotów

POLITYKA ZWROTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MYSTORYGDYNIA.PL

Jak dokonać zwrotu w My Story Gdynia?

  • Masz aż 14 dni na powiadomienie nas o chęci zwrotu zakupionych produktów! 
  • W ciągu 14 dni od poinformowania nas o zwrocie, odeślij w bezpieczny sposób zwracane towary. 
  • Oddamy Ci pieniądze w ciągu 14 dni od dnia Twojej rezygnacji. Ze zwrotem środków możemy wstrzymać się do momentu, gdy otrzymamy od Ciebie produkt. Uwaga. Koszt przesyłki ze zwrotnej ponosi Konsument. Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z pełną wersją naszej Polityki Zwrotów. 

1.1.Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poza tymi, które zostały przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zakupionego Produktu. Regulacje niniejszego punktu Regulaminu dotyczą również Przedsiębiorcy – Konsumenta, który oświadcza, że korzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, gdyż zawarł umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a sama umowa nie posiada dla niego charakteru zawodowego. 

1.2.Do okresu 14 dni wlicza się soboty i niedziele, a także dni świąteczne. 

1.3.Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. 

1.4.Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone z wykorzystaniem formularza odstąpienia od umowy, którego wzór znajduje się pod treścią Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w dowolnej formie na dane wskazane w punkcie 1.3 Regulaminu, jednak skorzystanie z formularza pomoże nam rozpatrzyć Państwa sprawę szybciej. 

1.5.Konsument i Przedsiębiorca – Konsument ma prawo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia, jednak nie ma takiej konieczności. 

1.6.Konsument i Przedsiębiorca – Konsument samodzielnie ponosi koszt dokonania zwrotu Produktu do My Story Gdynia (koszt przesyłki zwrotnej od Konsumenta do Sprzedawcy). Sprzedający nie zwraca tego kosztu, ponosi go wyłącznie Konsument. 

1.7.Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę – Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (pełnomocnika), a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części. 

1.8. Konsument i Przedsiębiorca – Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: My Story Gdynia Hotel, Aleja Zwycięstwa 14, 81-402 Gdynia. 

1.9. Konsument i Przedsiębiorca – Konsument powinien zabezpieczyć zwracany produkt w taki sposób, by nie uległ on zniszczeniu w czasie transportu. W miarę możliwości, prosimy wykorzystać opakowanie, w którym Klient otrzymał produkt. 

1.10. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. 

1.11. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy – Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca może się wstrzymać z przesłaniem zwrotu środków do czasu odebrania zwracanych towarów.

1.12. W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta z prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

1.13. W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta z prawa odstąpienia, Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu lub w związku z nieprawidłową pielęgnacją produktu lub niewłaściwego zapakowania produktu podczas jego odsyłania do Sprzedawcy. Odpowiedzialność Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia produktu do sprzedaży jako produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania). 

1.14. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy – Konsumentowi w następujących okolicznościach: 

a. w przypadku przekroczenia terminu 14 dni na poinformowanie Sprzedawcy o woli odstąpienia od umowy sprzedaży; 

b. gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

c. gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest produkt, który znajdował się w zapieczętowanych opakowaniach, których otwarcie uniemożliwia zwrot ze względów ochrony zdrowia lub/i higienicznych

d. w innych sytuacjach, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (brak możliwości zwrotu wynikający ze specyfiki towaru). 

Polityka zwrotów jest integralną częścią Regulaminu Sklepu My Story Gdynia i wchodzi w życie z dniem: 8 marca 2023.